Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

I den upprättade konsekvensutredningen anges att Energimyndigheten sammanfattningsvis finner ”att den ökade administrativa börda de nya föreskrifterna medför bedöms stå i rimlig proportion till den fördel det innebär för anläggningsinnehavaren att kunna tilldelas elcertifikat för ny tilldelningsperiod eller ökad produktionskapacitet”. Regelrådet vill dock framhålla att även om denna bedömning är riktig vilket inte betvivlas – så följer därmed inte med nödvändighet att de från administrativ synpunkt bästa lösningarna valts, exempelvis vad gäller omfattningen av de uppgifter som företag ska lämna i samband med ansökningar rörande elcertifikat. Konsekvensutredningen borde därför enligt Regelrådets uppfattning varit utförligare i detta hänseende vilket dock inte hindrar att Regelrådet anser sig kunna tillstyrka förslaget.

Taggar:

elcertifikat