Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning

I de remitterade föreskrifterna föreslås skyldighet för naturgasföretag och större förbrukare av naturgas att upprätta en krisplan samt upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan för företagets verksamhet. Berörda företag föreslås även vara skyldiga att lämna information om sin verksamhet till Statens energimyndighet. Energimyndigheten kommer framöver att anta nationella planer för Sveriges naturgasförsörjning. Syftet med de nu föreslagna föreskrifterna är dels att tydliggöra det strukturella ramverket och vilka skyldigheter som gäller för företag enligt de nationella planerna, dels att se till att Energimyndigheten får den information som krävs för att fullgöra myndighetens tillsynsskyldigheter.