Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om djurskydd och djurhållning inom lantbruket. De djurslag som omfattas är nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä utom strutsfåglar samt pälsdjur. Föreskrifterna ersätter Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.