Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

Förslaget innebär en ändring i bilaga 1 till föreskrifterna som innebär en rättning av ett skrivfel i den idag gällande bilagan. I sak innebär förslaget att i en reviderad tabell anges att ett och samma företag kan både ha ett åtagande för betesmarker och slåtterängar och ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar. Vidare föreslås en ändring som innebär att verket i föreskrifternas 11 kapitel lägger till en paragraf som innebär att ett undantag införs från de krav på ekologiskt foder som lantbrukaren måste följa för ekologisk produktion enligt två EU-förordningar. Undantaget gäller för de lantbrukare som har ett åtagande för omställning till ekologisk produktion för växtodling i de fall lantbrukare ställer om ett nytt djurslag till ekologisk produktion. Det anges endast gälla lantbrukare som inte tidigare har haft ett åtagande för omställning till ekologisk produktion eller ekologisk produktion för det aktuella djurslaget eller djurslagen. Vidare föreslås en ändrad formulering när det gäller hullbedömning av får med innebörden att det inte längre ska anges att varje individ bland fåren ska hullbedömas minst tre gånger om året. Tanken är att djurhållaren ska genomföra hullbedömning av sin besättning tre gånger om året och vid dessa tillfällen ska alla de får som då uppfyller kravet för ersättning bedömas. Det anges kunna innebära att varje enskilt får inte kommer att hullbedömas tre gånger årligen.