Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget gäller ändringar i Jordbruksverkets föreskrift om märkning och registrering av nötkreatur (SJVFS 2007:12).

På området finns EU-regler, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000, där det framgår vilka delar som systemet för identifiering och registrering av nötkreatur ska omfatta. Detta gäller identifieringsmärken för individuell identifiering av djur, databaser, pass för djuren och individuella register som förs i alla anläggningar. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 ändrades den styrande förordningen (EG) nr 1760/2000 så att djurhållaren inte behöver föra någon journal i vissa fall. Av artikel 7.5 i förordningen (EG) nr 1760/2000 framgår att det ska vara frivilligt att föra ett register (motsvarande stalljournal) för djurhållare som har tillgång till den databas som föreskrivs i artikel 5, motsvarande det centrala nötkreatursregistret (CDB) och som redan innehåller de uppgifter som registret ska innehålla och inför eller låter införa aktuella uppgifter direkt i den databas som föreskrivs i artikel 5.

Med anledning av undantaget i artikel 7.5 i nämnda förordning föreslås nu i Jordbruksverkets föreskrift uttryckliga hänvisningar till undantaget, avseende journalföring av djurinnehav och rapportering till CDB.

Därutöver föreslås vissa ändringar avseende registrering av produktionsplats. Det förtydligas att detta kan göras via Jordbruksverkets internettjänst och att nya produktionsplatser ska anmälas innan de tas i bruk. Det föreslås även att kravet på att lämna uppgift om församling tas bort.

Beträffande rapportering till CDB föreslås en ny bestämmelse som anger att rapportering till CDB även kan ske via en av Jordbruksverket godkänd stalljournal.

Ikraftträdandedatum för föreskriftsförslaget anges till den 1 november 2015.