Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd (SJVFS 2014:XX)

Det remitterade förslaget utgörs av föreskrifter som reglerar hur företagare kommer att kunna ansöka om stöd i enlighet med Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Föreskrifterna har sin grund i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare. Den svenska förordningen härrör i sin tur från bl.a. Europaparlamentets och rådets förordningar nr 1306/2013 och 1307/2013 (förordningen om direktstöd). EU-förordningarna reglerar finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken respektive direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Tidigare har ett liknande nationellt och EU-rättsligt regelverk funnits som möjliggjort ansökan om stöd enligt Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Det remitterade föreskriftsförslaget innehåller bland annat en anvisning av de stödformer författningen gäller för, grundläggande krav på ansökande jordbrukare och sista ansöknings- och ändringsdag. Det föreslås vidare att utöver de krav som framgår av artikel 14 i genomförandeförordningen (EU) nr 809/2014 ska en ansökan om direktstöd eller utbetalning innehålla:

 • block- och skiftesredovisning förutom i de fall då jordbrukare ansöker om utbetalningar för vissa specificerade åtaganden eller stöd,
 • information om ägandeförhållanden i det fallet en juridisk person ansöker om stöd till unga jordbrukare,
 • produktionsplatsnummer i det fallet jordbrukaren ansöker om nötkreatursstöd,
 • uppgifter om hur många av vissa djur som finns om jordbrukaren ansöker om utbetalning för ekologisk produktion eller omställning till detsamma,
 • uppgifter om antalet djur när stöd söks för produktion av smågrisar och getter,
 • uppgift om produktionsplatsnummer och antalet djur om jordbrukaren ansöker om kompensationsbidrag samt
 • uppgifter om antal djur per djurslag som vistas vid fäboden om fäbodbrukare ansöker om utbetalning av miljöersättning.

Vad gäller ansökan om åtagande ska den förutom det som anges i ovan nämnda genomförandeförordning även innehålla uppgift om blockidentitet samt uppgift om vilka kontrollorgan sökanden är ansluten till i det fall ansökan avser åtaganden för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion.

Det föreslås vidare en ordning för hur en ansökan om undantag enligt 9 artikeln i förordningen om direktstöd ska uppfyllas. Underlaget ska innehålla uppgifter från företagets bokföring där intäkterna har klassificerats i enlighet med artiklarna 11-13 av förordning (EU) nr 639/2013.

Vad gäller ansökningar om kompensationsbidrag, utbetalning av miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion eller för omställning till detsamma ska dessa utöver vad som angetts för ansökan om direktstöd eller utbetalning samt artikel 15 i genomförandeförordningen (EU) nr 809/2014 även innehålla uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften. Utöver de krav som finns vid ansökan om åtagande samt kraven i 15 artikeln av genomförandeförordningen  föreslås följande gälla vid ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion eller omställning till detsamma.

 • För åtagande för ekologisk produktion eller omställning till detsamma vid betesmarker och slåtterängar ska ansökan innehålla uppgift om den areal på blocket som ansökan avser,
 • Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar ska ansökan innehålla uppgift om block och skiften, markanvändning och åtagandenivå samt vilka komplement som omfattas av ansökan.
 • Om ansökan gäller fäbodar ska ansökan innehålla uppgift om namn på dessa, vilket centrum de har, vilken som är huvudfäbod och vilka kompletterande fäbodar som hör till den. Vidare ska information om antal djur och djurslag som hör till huvudfäboden specificeras liksom vilka block som hör till respektive fäbod. Till ansökan av detta slag ska också uppgifter för respektive block om skiftesindelning och markanvändning finnas.
 • Om ansökan gäller ekologisk produktion eller omställning till detsamma ska den sökande lämna uppgift avseende om ansökan även omfattar ekologisk djurhållning.

Det föreslås vidare att en blockkarta ska bifogas ansökan om blockkarta inte tidigare har inkommit till Statens jordbruksverk eller om skiften har tillkommit eller förändrats.

Slutligen anges att en ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska innehålla uppgift om vem som söker stödrätter, på vilken grund stödet söks samt underlag som visar ägarinformation för företaget.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

 

 

Taggar:

jordbrukarstöd