Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om försöksdjur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås nya och ändrade föreskrifter om försöksdjur. Ändringarna är både redaktionella och ändring i sak. Förändringar i sak delas in i fem delar:

a. Ändringar till följd av kommissionens pilot 8629/16/ENVI.

b. Ändringar av djurskyddsorganets arbetsuppgifter som innebär att djurskyddsorganet kan ändra i ett djurförsöksetiskt godkännande så länge det inte påverkar försöksdjurens välfärd negativt[1].

c. Ändringar och förtydligande av ansvars- och arbetsområden för försöksdjursverksamhet.

d. Förenklingar av 7 kap. som handlar om de regionala djurförsöksetiska nämndernas arbetssätt.

e. Ändringar till funktionella krav.

 

[1] Regeringens proposition 2013/14:41 om ändringar i djurskyddslagen.