Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Remissen innehåller ett förslag på föreskrifter om skyldigheten för näringsidkare i jordbruket att till Jordbruksverket lämna uppgifter om jordbrukets struktur och produktionsmetoder. Förslaget bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.