Yttrande över Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Det föreslås vidare att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser för att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga; även de som enligt bestämmelser i EU-direktiven om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens publikationsbyrå och dess annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

Förslaget innebär att Konkurrensverket ska vara registermyndighet och registrera annonsdatabaser, och även kunna återkalla registreringar. För att registreras som annonsdatabas ska det företag som driver databasen vara lämpligt, och det ska också gå att anta att företaget kommer att fullgöra sina skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål. Annonsdatabasen ska dessutom uppfylla vissa krav avseende bland annat teknisk prestanda, funktionalitet, servicenivå och tillgänglighet. Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet. Den som driver en annonsdatabas ska till myndigheten lämna uppgifter som avser såväl de direktivstyrda som de icke direktivstyrda annonser som publicerats i databasen.

Remissen innehåller förslag till lag om upphandlingsstatistik samt förslag till förordning om upphandlingsstatistik. Därutöver föreslås i remissen ändringar i följande nuvarande författningar:

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik
Upphandlingsförordningen (2016:1162)
Förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Taggar:

statistik