Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Statistiska centralbyrån (SCB) föreslår nya föreskrifter för statistik om forskning och utveckling inom företagssektorn. Uppgifterna ska lämnas till SCB senast den 28 april 2016 på en blankett som myndigheten tillhandahåller. I jämförelse med den senaste föreskriften som SCB meddelade om forskning och utveckling (FoU) inom företagssektorn föreslås att det första steget, den så kallade förfrågan, tas bort. Likaså föreslås att en frivillig fråga om tidsförlopp/livslängd för FoU-projekt tas bort från undersökningen.