Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till nya föreskrifter som föreslås ersätta SCB-FS 2015:9 om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn. I den nya föreskriften föreslås att den frivilliga frågemodulen byts ut med avseende på variabelinnehåll. Det totala antalet frågemoduler är oförändrat jämfört med föregående enkät. Enkäten avser företagens verksamhetsåren 2014-2016