Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till it-statistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter för it-statistik. Föreskriften innebär att SCB med hjälp av två enkäter samlar in uppgifter avseende it-användning i företag (NV0116) och företagens utgifter för it och marknadsföring (NV0802). Enkäten skickas ut årligen och för varje år måste nya föreskrifter meddelas.

Båda undersökningarna har genomförts tidigare och innehållet ser i stort sett likadant ut även i år. För enkät NV0116 har urvalet av företag ökats med 100 företag jämfört med undersökningen som gjordes 2014. En ny indikator om innovation har också lagts till enkäten. Undersökningen är gemensam för EU-länderna som tillsammans med EU:s statistikmyndighet Eurostat utformat frågor och definitioner. Undersökningen lyder sedan 2006 under EU:s reglering (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004.

Undersökningen NV0802 är inte EU-reglerad. Jämfört med förra årets enkät har frågor om utgifter och investeringar för reklam och marknadsföring samt köp av interna- respektive externa it-tjänster lagts till.

 

Taggar:

IT-statistik