Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrin

Statistiska centralbyrån samlar in statistik för att belysa det aktuella konjunkturläget i svensk industri. Konjunkturstatistik för industrin inbegriper industrins orderingång och omsättning, industriproduktion-sindex (IPI), industrins kapacitetsutnyttjande samt industrins lager.

Uppgifter om industriföretagens nettoomsättning lämnas av 2 000 företag varje månad, uppgifter om orderingång av 800 företag varje månad och uppgifter om lagerstock samt kapacitetsutnyttjande av 1 000 företag varje kvartal. Uppgifterna ska lämnas av utvalda företag med fler än 10 anställda som är verksamma inom näringsområdet utvinning av mineral och tillverkningsindustri, SNI 05-08 och 10-33 enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett med beteckningen KonjInd.

De förändringar som föreslås gälla från och med den 1 april 2014 är att uppgifter om orderstock fortsättningsvis inte ska samlas in, att publicering av industrins orderingång och omsättning samt Industriproduktionsindex ska tidigareläggas med ungefär fem dagar och att de blanketter som används för insamling ska innehålla nya definitioner och förklaringar. Ändringarna föreslås som ett led i ett projekt som syftar till att samordna insamling, granskning och urvalsdesign, beräkningar och publiceringsformer.