Yttrande över Statistiska Centralbyråns remiss om föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till it-statistik.

Remissen innehåller Statistiska Centralbyråns (SCB) förslag på föreskrift om skyldighet för företag att lämna uppgifter för IT-statistik. Föreskriften innebär att SCB med hjälp av två enkäter samlar in uppgifter avseende IT-användningen i företag (NV0116) och företagens utgifter för IT (NV0802). Enkäterna skickas ut årligen och för varje år måste nya föreskrifter meddelas. Senast den 25 april 2014 ska företagen ha lämnat in begärda uppgifter till SCB.

Båda undersökningarna har genomförts tidigare och innehållet i dem ser i stort sett ser likadant ut även i år. Det framgår av remissen att undersökningen NV0116 är gemensam för medlemsstaterna i EU och frågor och definitioner har utformats tillsammans av medlemsstaterna och EU:s statistikmyndighet, medan undersökningen NV0802 i år inte är reglerad från EU-håll. Syftet med undersökningarna anges i remissen vara att belysa användningen av IT i svenska företag, förbättra den ekonomiska statistiken samt analysera hur IT påverkar företagens produktivitetsutveckling.

Taggar:

IT-statistik