Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar

Nu gällande föreskrifter (SSMFS 2008:15) trädde ikraft den 1 januari 2006. Under efterföljande år har det visat sig att föreskrifterna behöver kompletteras och förtydligas. Erfarenheter från sex års tillämpning av föreskrifterna i tillsynsverksamheten vid kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark har tagits tillvara och beaktats vid den föreslagna revideringen. I viss mån har även erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, arbetats in i förslaget.

Föreslagen revidering av föreskrifterna innebär att kraven inom beredskapsområdet skärps för tillståndshavarna för de kärntekniska anläggningarna och att föreskrifterna ansluter bättre till IAEA:s standards inom beredskapsområdet. De förväntade effekterna av ett införande av de reviderade föreskrifterna är att tillståndshavarna ges bättre förutsättningar att hantera händelser utdragna i tiden och bättre möjligheter att kommunicera med berörda myndigheter. Särskilt vad gäller kärnkraftverken kommer dess personal att vara bättre förberedd att omhänderta samtidiga händelser som påverkar samtliga block vid anläggningen. Vidare förbättras beredskapsorganisationens förmåga att hantera svåra haverier vid kärnkraftverken samtidigt som personalsäkerheten upprätthålls. Föreskriftsändringen planeras träda ikraft under 2014.