Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten förslag till nya föreskrifter som innehåller grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som tillståndshavaren ska iaktta från det att tillstånd har meddelats enligt lagen (20xx:xxx) om strålskydd och, i förekommande fall, lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. Förslagen berör områdena organisation, ledning och styrning av verksamheten, skydd av arbetstagare, skydd av allmänhet och miljö samt strålkällor avsedda för exponering.

Området har tidigare reglerats av myndigheten i ett flertal olika föreskrifter vilka framgår av den vägledande texten. Bestämmelserna har utvecklats, förtydligats och förändrats bl.a. med utgångspunkt från regler och dokument utgivna av International Commission on Radiological Protection (ICRP), Europeiska Unionen (EU), International Atomic Energy Agency (IAEA) och i tillämpliga fall Western European Nuclear Regulators Association (WENRA).