Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om bl.a. ansökan, granskning och tillsyn för ackreditering. Föreskrifterna föreslås ersätta Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) nu gällande föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:7) om ackreditering som därför ska upphävas.