Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, m.m.

De föreslagna föreskrifterna ska tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade organ för validering och verifiering av växthusgaser. Ett ackrediterat organ ska uppfylla kraven i standarden SS-EN ISO 14065:2007 – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande. 

Remissen innehåller vidare ett förslag om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:31) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan och miljökontrollanter. Genom ändringen kommer även organ för validering och verifiering av växthusgaser att omfattas av avgiftssystemet. När ett företag första gången ansöker om att ackrediteras av Swedac genomgår det genomgripande granskning, en förstagångsbedömning. Under de första fyra åren efter ett meddelat beslut om ackreditering utför Swedac planerad och i förväg anmäld tillsyn av varje ackrediterat organ en gång per år. Därefter sker tillsyn var sextonde månad samt vart fjärde år en genomgripande granskning i omfattning som motsvarar den bedömning som görs i samband med en ansökan om att få ackreditering. Swedacs debitering av ackrediterade företag följer fullkostnadsprincipen vilket innebär att berörda företag ska betala avgifter täckande bl.a. myndighetens kostnader för handläggning, systembedömning och tekniska bedömning.