Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

I remissen föreslås ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Av föreskrifterna framgår hur apotekens försäljningspris ska beräknas för generiska läkemedel, samt utbytbara läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens. I föreskriften tydliggörs att det med generisk konkurrens avses att det i en utbytesgrupp finns ett generiskt läkemedel som har tagits upp på lista över utbytbara läkemedel av Läkemedelsverket. Vid implementeringen av de tekniska rutinerna har läkemedel som inte är utbytbara, men klassificerats som generiska läkemedel, inte haft den förhöjda handelsmarginalen. Apoteken har därför fått en lägre handelsmarginal än som avsetts och haft ett inkomstbortfall om sammantaget 189 miljoner kronor.

Genom förslaget höjs handelsmarginalen tillfälligt för generiska läkemedel samt för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Den tillfälliga handelsmarginalen höjs med tre kronor för dessa läkemedel under perioden oktober 2013 – december 2014. Syftet med förslaget är att kompensera apoteken för det inkomstbortfall som de har haft.