Yttrande över Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

I promemorian föreslås att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. I dag gäller att ett beslut om godkännande enligt 5 a § samma lag får fattas tidigast 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020–september 2021 kan beviljas stöd. Vid prövning av rätten till stöd ska villkoren enligt det ordinarie regelverket gälla. Detta innebär bland annat att staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.

En ansökan om stöd med tillämpning av den föreslagna bestämmelsen ska prövas av Skatteverket. En sådan ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022. Om stödperioden inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning av preliminärt stöd vid utgången av april 2021 och därefter var tredje månad.

Taggar:

korttidsarbete