Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser nya föreskrifter om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret. Om förslaget beslutas upphör Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret.

Förslaget till nya föreskrifter avser närmare bestämmelser om:

1. Direktåtkomst

Området rör förfarandet om ansökan om elektronisk direktåtkomst till vägtrafikregistret. Förslaget innebär att krav på vilka uppgifter och handlingar som den sökande ska bifoga ansökan, kodifieras och blir överensstämmande med den praxis som Transportstyrelsen redan tillämpar.

2. Hänvisningar till ändrade begrepp

Nationella begrepp tas bort och internationella bestämmelser införlivas.

3. Elektronisk överföring av ansökan om nyregistrering

– Kravet på bevis om flytande trafikförsäkring vid elektronisk överföring slopas. Kravet har enligt Transportstyrelsen aldrig tillämpats. Förslaget innebär att det som varit myndighetens praxis nu kodifieras i föreskrifterna.

– Enligt förslaget blir det tydligare när Transportstyrelsen får återkalla tillstånd.

4. Elektronisk överförföring av anmälningar om fordon

– Samråd om blanketten

Nuvarande reglering anger hur Transportstyrelsen ska samråda internt vid fastställande av blanketten för direktanmälan till vägtrafikregistret. Bestämmelsen har därmed, enligt myndigheten, inget allmänintresse och tas bort från föreskrifterna.

– Ansökan om medgivande till direktanmälan

Förslaget avser möjlighet att elektroniskt anmäla uppgifter till vägtrafikregistret.

Enligt förslaget blir bestämmelserna enhetliga i förhållande till de som finns för ansökan om saluvagnslicens när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas. Transportstyrelsen uppger att ansökan om direktanmälan och saluvagnslicens oftast sker samtidigt. Myndigheten uppger att förslaget innebär att det som redan tillämpas i praxis nu kodifieras.

– I en annan bestämmelse framgår att den som handlar med fordon ska kunna visa att verksamheten är yrkesmässig, genom att bland annat visa uppgift om antalet sålda fordon under de senaste sex månaderna. Enligt förslaget görs reglerna om så att kraven blir desamma som vid ansökan om saluvagnslicens, det vill säga att kraven ändras så att företagen ska ta fram underlag för sålda fordon för tolv månader.

– Ytterligare en bestämmelse handlar om bevis av yrkesmässighet genom krav på flytande trafikförsäkring. Förslaget innebär att kravet slopas, vilket, enligt Transportstyrelsen, innebär att det som redan tillämpas i praktiken, nu kodifieras i föreskrifterna.

5. Registreringsskyltar

– Fabrikatskod på registreringsskyltar

Enligt förslaget ska fabrikatskoden anges på registreringsskylten. Denna uppgift finns, enligt Transportstyrelsen redan idag på registreringsskylten, vilket gör att redan tillämpad praxis nu kodifieras i föreskrifterna.

– Tilldelning av registreringsskylt för motorcykel

Förslaget innebär att reglerna för tilldelning av registreringsskyltar blir enhetlig för motorcykel och moped klass 1. Detta innebär, enligt Transportstyrelsen, att fordonsägare till motorcykel inte längre behöver ansöka om undantag från bestämmelserna om fordonsregistrering.

– Tilldelning av registreringsskylt för traktorer

Förslaget innebär att praxis gällande storleken på registreringsskyltarna som tilldelas traktorer, nu kodifieras i föreskrifterna.

– Provisoriska registreringsskyltar

Förslaget innebär att måtten på de provisoriska skyltarna ändras till måtten för den vanligaste förekommande skylten.

– Möjligheten att använda personlig fordonsskylt

Enligt förslaget förtydligas vilka villkor som ska uppfyllas för att få göra en ansökan samt att ansökningsförfarandet för hur en elektronisk ansökan ska göras förtydligas.

– Saluvagnslicens

Förslaget innebär att uppgifterna om saluvagnslicens ska anges på registreringsskylten istället för på det särskilda klistermärke som idag fästs på skylten. Med förslaget görs myndighetens hantering om från att ha varit helt manuell till att bli automatiserad.