Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter till följd av införlivande av STCW-F-konventionen

Sverige har för avsikt att tillträda STCW-F-konventionen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995). Konventionen medför nya krav på utbildning och behörigheter för sjömän som tjänstgör på fiskefartyg. För att införliva kraven krävs ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:67) om vakthållning, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Implementeringen av STCW-F-konventionen kommer att leda till ändrade krav på utbildning avseende däcksbefälsbehörigheter, maskinbehörigheter, vakthållning samt erkännande av utländska fiskebehörigheter för de fiskepersonal som omfattas av konventionen. Utredningen i det nationella regelverket har begränsats till att omfatta de regleringar som avser fiskefartyg över 24 meter samt fiskefartyg med en maskinstyrka om minst 750 kW.