Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Förslaget innebär att en ny fortbildningskurs införs som vänder sig till sjöpersonal med behörighet som radiooperatörer. Radiooperatörerna ges genom kursen en möjlighet att förlänga giltighetstiden för sin behörighet utan att genomgå hela radiooperatörsutbildningen på nytt. Enligt Transportstyrelsen innebär förslaget en kostnadsminskning om mer än 50 procent per kursdeltagare. Regelrådet tillstyrker förslaget.