Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet samt till föreskrifter om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC, 2006)

Det remitterade förslaget föranleds av ett införlivande av delar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC, 2006), vilken träder i kraft den 20 augusti 2013, i svensk rätt. Förslaget innehåller dels ändringar i nu gällande föreskrifter, TSFS 2009:2, om tillsyn inom sjöfartsområdet, dels nya föreskrifter om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen. Genom konventionen införs bl.a. krav på inspektion och besiktning samt certifiering av fartygen.