Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Transportstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifter till följd av ändringar i Kommissionens förordning (EU) 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvangar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

Förordningen är direkt tillämplig i medlemsländerna, men införandet av ett nytt begrepp faktisk vikt, gör att ändringar behöver göras i två föreskrifter. Ändringarna avser föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon och innebär att den registrerade tjänstevikten ska baseras på uppgift om fordonets faktiska vikt. Enligt förslagsställaren har hittills vikt i körklart skick legat till grund för uppgiften om tjänstevikt. Enligt förslaget ska vikt i körklart skick istället registreras som en egen uppgift i vägtrafikregistret.

Både faktisk vikt och vikt i körklart skick ska anges på tillverkarens EU-intyg om överensstämmelse som ska medfölja varje fordon som tillverkats i enlighet med EU-typgodkännandet. Uppgifter från intyget ska registreras i vägtrafikregistret, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.

Utöver införandet av faktisk vikt, ändras även hänvisningar i bilaga 1 i föreskrifter TSFS 2009:59. Begreppet typintyg tas även bort i samma föreskrift. Slutligen föreslås en ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon, för att förtydliga vilken vikt som ska anges under punkt 13 vid nationellt typgodkännande.