Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till införlivande av de ändringar som har gjorts i de internationella regelverken för fartyg som transporterar skadliga flytande kemikalier i bulk. Förslaget innebär att:

  • IMO-resolutionerna MEPC.318(74) och MSC.460(101) om ändringar i IBC-koden införlivas i svensk rätt genom ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), samt
  • Resolutionerna MEPC.319(74) och MSC.463(101) om ändringar i BCH-koden införlivas genom ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden).

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.