Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom vägtrafik- och sjöfartsområdet, m.m.

De remitterade förslagen innehåller föreskrifter om avgifter inom områdena vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnväg. Förslagen innebär dels att befintliga avgifter justeras, dels att nya avgifter införs inom vissa delar av områdena. Avsikten med ändringarna är att Transportstyrelsens verksamhet avseende tillsyn, tillståndsgivning och registerhantering i huvudsak ska finansieras med avgifter i stället för med anslag. På så sätt ska en bättre balans mellan kostnader och intäkter uppnås samtidigt som trafikslagen får mer lika villkor. Det aktuella förslaget är ett led i ett omfattande omläggningsarbete av Transportstyrelsens finansiering. Finansieringsomläggningen förväntas vara helt klar under år 2015.