Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg

Med SOLAS-fartyg avses fartyg som omfattas av SOLAS 74 (1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss) och IMO (the International Maritim Organisation). IMO fastställer globala regler för sjöfarten, vilka medlemsländerna i princip måste införliva. Förslagen, som gäller nya föreskrifter om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002 och om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare, föranleds av att IMO har antagit vissa ändringar i SOLAS 74. Det är enligt Regelrådets uppfattning klart att ett genomförande av de föreslagna bestämmelserna i olika hänseenden – exempelvis vad gäller dokumentation av brandkontrollplaner och brandövningar – kommer att medföra administrativa kostnader för berörda företag. Den upprättade konsekvensutredningen innehåller dock inte någon beskrivning av sådana kostnader. Regelrådet saknar därmed möjlighet att bedöma om de från administrativ synpunkt bästa lösningarna har valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.