Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Näringsdepartementets remiss innehåller Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Transportstyrelsen föreslår ändringar i det regelverk som gäller för svenska handelsfartyg i den utsträckning dessa fartyg inte omfattas av internationella regler samt för fritidsfartyg med en längd över 24 meter. Förslaget består av flera olika delar. Bland annat föreslås ett förändrat tillsynssystem där dokumentationskontroll införs som ytterligare en tillsynsförrättning utöver besiktningar, inspektioner, värdstatskontroller och rederikontroller. Vid en dokumentationskontroll ska Transportstyrelsen pröva om ett fartyg motsvarar föreskrivna krav med ledning av de handlingar som ska finnas för fartyget enligt gällande bestämmelser. Vidare föreslås att Transportstyrelsen ska få möjlighet att meddela förbud mot resa även då andra föreskrivna handlingar än certifikat saknas för fartyget. Det föreslås också att kravet på tillsynsbok avskaffas. Transportstyrelsens möjligheter att överlåta tillsynsuppgifter till andra aktörer än erkända organisationer utökas i och med förslaget. Det införs också en formell möjlighet för myndigheten att utfärda certifikat trots att ett fartyg vid besiktning för utfärdande har befunnits vara behäftat med brister. Nuvarande regler anger gränser för när fartyg ska certifieras med utgångspunkt i bruttodräktighet. Detta ändras i och med förslaget till att istället utgå ifrån fartygens längd uttryckt i meter.