Yttrande över Transportstyrelsens remiss av nytryck av SJÖFS 2006:35 om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

Transportstyrelsen föreslår ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:35) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden). Förslaget har två syften. Det första syftet är att införliva resolutioner om ändring av IBC–koden (MEPC.225(64) och MSC.340(91)) vilka antogs av International Maritima Organisation i oktober respektive november 2012. Resolutionerna trädde i kraft 1 juni 2014 och innebär att nya flytande skadliga ämnen har inkluderats i ICB-koden vilket får till följd att de tillåts transporteras i bulk. Förslagets andra syfte är att göra om Sjöfartsverkets föreskrifter till Transportstyrelsens föreskrifter. Införlivandet av resolutionerna är en del av Sveriges internationella åtaganden.