Yttrande över Tullverkets förslag till ändring i 8, 11 och 12 kap. Tullordningen

I remissen anges att förslaget är en direkt följd av gemenskapsrätten. Regelrådet delar denna uppfattning och tillstyrker förslaget.

Den upprättade konsekvensutredningen uppfyller i allt väsentligt kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.