Yttrande över Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning (benämns i det följande för tullordningen).

Det föreslås att en deklaration för tillfällig lagring för varor i luftfartygstrafik görs via e-post om inte annat framgår av den föreslagna 6 kap 7 § i föreskrifterna. Deklarationen kan utgöras av en flygfraktsedel som innehåller de begärda uppgifterna. Den föreslagna 6 kap 7 § anger att Tullverket ska betrakta en tulldeklaration som ges in innan varornas ankomst väntas anmälda till tullen enligt artikel 171 i tullkodexen[1] som en deklaration för tillfällig lagring om

  • den tulldeklaration som lämnats innehåller den specifika datauppsättning för försändelser av lågt värde som framgår av kolumn H7 i Bilaga B till kompletteringsförordningen,[2]
  • importen av de varor som omfattas av tulldeklarationen är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § sjätte stycket mervärdesskattelagen (1994:200),[3] och
  • varorna som omfattas av tulldeklarationen ankommer med luftfartyg till en unionsflygplats i Sverige.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2023.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

[2] Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

[3] 3 kap 30 § 6 st mervärdesskattelagen (1994:200) lyder:
Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person eller en representant som har ett identifieringsbeslut och identifieringsnummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU- land, om identifieringsnumret har tillhandahållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av tulldeklarationen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag