Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tullförfarande m.m. (TFS 2000:20)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås förändringar i 1 kap. 1 § med innebörden att en hänvisning uppdateras.

Vidare föreslås omfattande ändringar i 4 kap. Ändringarna består av

– att de uppgifter som lämnas för klarering ska lämnas elektroniskt via en myndighetsgemensam portal, Maritime Single Window (MSW),

– nya krav vad gäller den förhandsanmälan inkommande fartyg ska lämna,

– delvis nya regler om hamnarnas ankomstmedgivande,

– nya regler om tullklareringsområden och trafiktillstånd vad gäller både anlöpande och utgående fartyg,

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller reglerna om hantering av alkoholhaltiga drycker för färjor som går i regelbunden trafik,

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller reglerna om ombordstagande av proviant, förnödenheter och vissa andra varor,

– nya regler om utgående förhandsanmälan som ska lämnas av fartyg som hämtar last eller passagerare

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller lastningsmedgivande för fartyg som går i regelbunden trafik,

– att vissa lättnader avseende tulldeklarering för fiskefartyg och fritidsfartyg med last under tullövervakning samt för färjor eller passagerarfartyg som går i regelbunden trafik med utlandet försvinner samt

– lättnader för viss EU-intern trafik, bärgningsfartyg och statsfartyg,

Vidare föreslås omformuleringar som syftar till att harmonisera terminologin i den svenska lagstiftningen med EU-rätten samt avskaffande av ett antal regler som blir överflödiga på grund av de föreslagna ändringarna. Det anges också att de uppgifter som ska lämnas vid rapporteringen ska kunna lämnas antingen manuellt av användaren (användare till system) eller genom automatisk överföring (system till system). Sjöfartsverket ansvarar för att ta fram den myndighetsgemensamma portalen.