Yttrande över Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen ingår förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

I sak anges förslaget innebära att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärende enligt lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Förslaget innebär att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ändras. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

korttidsarbete