Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23)

I remissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800), i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan, i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall samt i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Förslaget innebär att skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 (1-6 för specialskolan) ska upprättas en gång per år i samband med ett utvecklingssamtal. Enligt nu gällande lagstiftning ska detta ske varje termin. Det föreslås också att kravet på individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan samt i grundsärskolans årskurs 6-9 och i specialskolans årskurser 7-10 i de ämnen där betyg sätts. Syftet med förslaget är att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()