Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23)

I remissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800), i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan, i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall samt i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Förslaget innebär att skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 (1-6 för specialskolan) ska upprättas en gång per år i samband med ett utvecklingssamtal. Enligt nu gällande lagstiftning ska detta ske varje termin. Det föreslås också att kravet på individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan samt i grundsärskolans årskurs 6-9 och i specialskolans årskurser 7-10 i de ämnen där betyg sätts. Syftet med förslaget är att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.