Yttrande över Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som har utfärdat receptet. Det föreslås att inköpspris och försäljningspris som har fastställts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska gälla även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen (2004:168). Ändringarna i lagen (1996:1156) om receptregister och apoteksdatalagen (2009:367) syftar till att möjliggöra uppföljning av de föreslagna utbytena på motsvarande sätt som för dagens utbyten.

I betänkandet föreslår utredningen ändringar i följande författningar:

Lagen (1996:1156) om receptregister
Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
Smittskyddslagen (2004:168)
Apoteksdatalagen (2009:367)
Förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Smittskyddsförordningen (2004:255)

Taggar:

Läkemedel