Yttrande över Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Det föreslås att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov ska gälla omedelbart även om beslutet inte har fått laga kraft. En åtgärd som kräver lov får således påbörjas när startbesked har getts och eventuella villkor för åtgärdens påbörjande är uppfyllda. Detta sker dock på egen risk även om byggnadsnämnden

Taggar:

bygglov