Yttrande över Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Det anges att Välfärdsutredningen bl.a. har föreslagit ändringar i lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandling av välfärdstjänster som ligger under EU:s tröskelvärde. I promemorian föreslås vissa ändringar och kompletteringar av de förslag som utredningen lämnat. Det föreslås att upphandlingar av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, oavsett om upphandlingen har ett gränsöverskridande intresse eller inte, ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Undantag från annonseringsskyldigheten föreslås emellertid bl.a. för de fall då upphandlingens värde understiger 28 procent av tröskelvärdet. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera berörda leverantörer om resultatet av upphandlingen och dokumentera dess genomförande och att lagens bestämmelser om överprövning, upphandlingsskadeavgift och tillsyn ska gälla vid all sådan upphandling. Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen med anledning av utredningens förslag och förslagen i promemorian.