Yttrande över Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I betänkandet föreslås bl.a. att den nuvarande penningtvättslagen (2009:62) ersätts med en ny lag och med en ny redaktionell utformning samt en ny lag om registrering i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Det fjärde penningtvättsdirektivet utvidgar kretsen av verksamhetsutövare i fråga om speltjänster, pantbanker, värdetransport och varutjänster. Utredningen föreslår bl.a. att penningtvättslagens tillämpningsområde utvidgas till att, förutom verksamhet för anordnare av kasinospel, även omfatta anordnare av speltjänster som drivs med stöd av tillstånd eller efter registrering enligt lotterilagen (1994:1000).

Enligt utredningen bör penningtvättslagens främsta målgrupp vara verksamhetsutövarna och det anses därför att deras skyldigheter bör tydliggöras på ett mera konsekvent sätt. Utredningen menar att ett uppfyllande av direktivet kräver att juridiska personer ska känna till sina verkliga huvudmän och vidarebefordra den informationen till myndigheter, verksamhetsutövare och ett centralt register som även föreslås införas i och med det aktuella betänkandet. I betänkandet föreslås vidare ett införande av kravet på kundkännedom som särskilt gäller tillhandahållare av speltjänster. Kravet ska gälla vid all osäkerhet om tidigare erhållna uppgifter om kunden, dvs. inte enbart vid osäkerhet kring uppgifter om kundens identitet. Kravet på kundkännedom anges även omfatta vissa överföringar. Enligt utredningen ska verksamhetsutövare vidta åtgärder för kundkännedom vid transaktioner som överstiger ett belopp motsvarande 1 000 euro.

Nytt för det fjärde penningtvättsdirektivet anges vidare vara att verksamhetsutövarens riskbaserade rutiner ska inbegripa modellriskhantering och bakgrundskontroll av personal. Även kravet på att rutinerna ska inbegripa utnämning av efterlevnadsansvarig på ledningsnivå och om det motiveras av verksamhetens storlek och natur, är nytt. Enligt utredningen bör rutinerna svara mot kraven i det fjärde penningtvättsdirektivet. I ändringarna föreslås även ett införande av krav på system för uppgiftslämning som föreslås omfatta alla verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare ska rapportera misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polismyndigheten (Finanspolisen), oavsett om det förekommit en transaktion eller inte. I utredningens förslag, sänks kontantgränsbeloppet från nuvarande 15 000 euro till 5000 euro, för såväl ingående som utgående transaktioner inom hela varuhandeln.

Slutligen anges även att granskningen ska ha ett vidare fokus än bara transaktioner. Verksamhetsutövarna förutsätts vid pågående affärsförbindelser ha skaffat sig en bra bild av kundens verksamhet och kan förutsättas ha goda kunskaper om bl.a. vilka personer som företräder kunden.

 

Taggar:

penningtvätt