Ytttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

Förslagen innebär bl.a. införande av gränsvärden i stället för ”nolltolerans” vid korskontamination för vissa typer av foder vid foderframställning samt ökade möjligheter för företagen att besluta om vem som skall utföra den obligatoriska analysen av salmonella vid införsel av riskråvaror. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att ett genomförande av förslagen inte innebär någon ändring av de administrativa kostnaderna men att införandet av gränsvärden bör minska risken för att foder behöver kasseras. Regelrådet ansluter sig till denna uppfattning och kan mot denna bakgrund tillstyrka förslaget.

Taggar:

foder