, ,

Energimyndighetens rapport om Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet och Finansdepartementets promemoria Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende