Förslag dels till ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur, dels till ändring i Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFSF 1982:21) om djurhållning m.m.

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. Regelrådet har därvid beaktat bl.a. att nu gällande föreskrifter får användas fram till den 1 januari 2020 på försöksdjursanläggningar som har godkänts före förslagets ikraftträdande. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.