Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.