Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-280/10, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.