Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

På grund av den korta remisstiden saknar Regelrådet möjlighet att yttra sig i detta ärende.