Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.