Jordbruksverkets remiss avseende förslag om ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.