Korrigering av tabell i 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Rubricerat ärende, ert dnr 060603-TSS2009-2187, har remitterats till Regelrådet. Remissen avser en korrigering av en tabell i ett tidigare remitterat förslag. (Jämför Regelrådets yttrande den 25 november 2009 över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.) Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.