Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter om dricksvatten, offentlig kontroll och livsmedeshygien

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2473/2009, har remitterats Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.