Remiss av kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2008:00741, har remitterats till Regelrådet. Förslaget innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.